Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen
Styrelsen har under året utgjorts av följande personer:

Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör
Carina Molin Språkrör
Roland Jangestig Kassör och Ledamot
Jeanette Persson West Ledamot
Birgit Elonen Ledamot
Susanne Klatzkov Ledamot
Marie Johansson Ledamot
Annelie Gustafsson Suppleant
Jennie Brangelid Suppleant

Årsstämman hölls den 26 mars 2017 i Stockholm, där 12 medlemmar deltog.

Styrelsemöten
Under 2017 har RAV genomfört 11 protokollförda styrelsemöten. Vidare har RAV genomfört en dags verksamhetsplanerings avstämning den 21 maj i Stockholm samt ytterligare en dag verksamhetsplanering inför 2018-2019 den 22 oktober i Stockholm.

Föreläsningar
Styrelseledamöter och medlemmar i RAV har under året hållit föreläsningar i skolor, organisationer och företag i olika delar av landet.

Presentationsmaterial
Under året har RAV tagit fram informationsmaterial i form av vykort, informationsblad och ett stort antal foldrar. Materialet har därefter överlämnats till bland annat andra organisationer som anknytning till människor i sorg, akutmottagningar, socialkontor (kommuner), brottsofferjourer (BOJ) och begravningsfirmor i syfte att delas ut till anhöriga till våldsdödade. Vidare har och ett antal polisdistrikt fått materialet i både pappersform och digitalt.

Donationer och bidrag
Under 2017 har RAV fått donationer från flera privatpersoner, företag och organisationer samt ett antal sponsorer. RAV har 5 guldsponsorer som skänker 1 000 kronor per månad, sammanlagt 12 000 kronor per år, som är minimisumman för att vara guldsponsor.

Internationell brottsofferdagen
RAV hade för första gången ett eget seminarium på brottsofferdagen den 22 februari 2017, på Norra Latin i Stockholm. Cirka 65 personer från bland annat polis, kommuner, socialtjänst och andra berörda som kommer i kontakt med vår målgrupp medverkade. Föreläsare var journalist Hasse Aro, advokat Thomas Bodström och Björn Lagerbäck psykolog och skapare av Brottsofferjourerna.

Anhörighelg 2017
Årets Anhörighelg anordnades i Jönköping, på Rocksjöns hotell 22-24 september. Det var totalt 22 anhöriga som deltog under helgen.

Anhörighelgen är en mycket uppskattad årlig aktivitet för våra anhöriga. Att möta andra anhöriga till våldsdödade ger ett stöd och en förståelse som ingen psykolog eller terapeut kan bistå med. Av ansökta medel om 60 000 kr fick vi endast 25 000 kr från Brottsoffermyndigheten.

Övrigt
RAV har genom styrelseledamöter och medlemmar deltagit vid många tillfällen i olika media, och manifestationer där brottsoffer uppmärksammats.
RAV har under året haft tio stycken anhörigträffar fördelat i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle.
RAV har även haft 18 anhörigträffar utanför utsatta datum för träffarna.
RAV har genomfört två vän-/kompisträffar i Stockholm.
RAV har även genom anhöriga medlemmar uppmärksammats i reportage och artiklar, dags-kvälls och veckopress samt tv, radio.
RAV har besökt och informerat om organisationen för poliser som utreder grova brott i Lund och Trelleborg.
RAV har samarbetat med polisen från olika regioner där våldsbrott skett i syfte att skapa en länk mellan anhöriga och vår organisation.
RAV har deltagit med två ledamöter på möten och utbildningar som underorganisation i SAMS.
Rav deltog tillsammans med SAMS under hela Almedalsveckan.
RAV har varit i kontakt och haft möte med BROM för ett framledes bättre samarbete.
RAV har i samarbete med medialinjen Borgarskolan i Gävle tagit fram medlemstidningen Omtanke, som delats ut till RAVs medlemmar.
RAV har under året ideellt arbetat 2 225 timmar med åtgärder och kontakter för anhöriga.
RAV har under 2017 utvecklat sin hemsida och Facebook-sida, som ökat till 3747 följare.
RAV finns från 2017 även på Instagram
Minnesflaggor över anhöriga har visats under anhörighelgen och vid föreläsningar.

Styrelsemedlemmar som slutat under året.
Fyra ledamöter/suppleanter har avgått under verksamhetsåret.

Antal medlemmar
Den 31 december 2017 så hade RAV 179 anhörigmedlemmar och 76 stödmedlemmar sammanlagt 255 betalande medlemmar. RAV har under 2017 fått 48 nya medlemmar.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Intäkter
Bidrag redovisas alltid under det år de erhållits.

Arboga den 14 januari 2018

Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör

_________________________

Carina Molin Språkrör

_________________________

Roland Jangestig  Kassör

_________________________

Min revisionsberättelse har lämnats den

Thomas Öberg Advokat

_________________________

 

Resultaträkning 2017 2014 2015 2016 2017

Intäkter

Resultaträkning 2017 2014 2015 2016 2017
Intäkter        
Medlemsavgifter 27400 24450 23100 50100
Bidrag Brom 0 35000 37000 195000
Sponsring 35000 69087 73741 100050
Föreläsningar 6110 8000 22540 94130
Donationer Gåvor        
Ränteintäkter  205 0 0 0
Summa intäkter 68715 136537 156381 439280
         
Utgifter        
Bankavgifter 869 897 1523 1802
Hemsidan Administration 8766 3213 19822 11429
Föreläsningsarvoden 3000 7350 5540 149937
Anighörigträfffa inkl resor 41355 36586 62167 48890
Info matrial 6181 19611 7101 18780
Styrelseutlägg 3655 12615 17723 5883
Marknadsföring 3074 3152 16123 14030
Diverse 9731 1262 5156 2831
Summa kostnader 76631 84686 135155 253582
Rörelsereslutat -7916 51851 21226 185698
         
Balansräkning        
Tillgångar        
Postgiro 18773 71525 15712 41450
Sparkonto 62471 62676 140000 300000
 Summa tillgångar 81244 134201 155712 341450
Eget Kapital        
Ingående balans 88453 80537 132388 153614
Årets reslutat -7916 51851 21226 185698
Summa eget kapital och skulder 80537 132388 153614 339312