Verksamhetsberättelse 2015


Styrelsen
Styrelsen har under året utgjorts av följande personer:

Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör
Marie Johansson Språkrör
Roland Jangestig Kassör och Ledamot
Jeanette Persson West Ledamot
Birgit Elonen Ledamot
Malin Örn Ledamot
Carina Molin Ledamot
Renée Lindwall. Suppleant
Anna Pers Bräcke Suppleant

Årsstämman hölls den 21 mars 2015 i Göteborg där 11 medlemmar deltog.

Styrelsemöten

Under 2015 har RAV genomfört 12 protokollförda styrelsemöten samt en dag verksamhetsplanering den 21 november i Stockholm.

Föreläsningar

Styrelseledamöter och medlemmar i RAV har under året hållit föreläsning i skolor, organisationer och företag i olika delar av landet.

Presentationsmaterial

Under året har RAV tagit fram informationsmaterial i form av vykort, visitkort, informationsblad och ett stort antal foldrar. Materialet har därefter överlämnats till bland annat polisen, akutmottagningar, socialkontor, brottsofferjourer (BOJ) och begravningsfirmor för att delas ut till anhöriga till våldsdödade. Den nya foldern är delvis framtagen för SAMS i syfte att kunna sprida dessa till övriga organisationer som ingår i SAMS organisation. Vidare delas dessa foldrar ut till Malmö kommun, begravningsbyråer på ett antal platser i landet samt har Rikspolisstyrelsen och ett antal andra polisdistrikt fått den digitalt.

Kassar och pennor har trycks upp till nya medlemmar och föreläsare.

Donationer och bidrag

Under året har RAV fått donationer från flera företag och organisationer samt ett antal sponsorer. RAV har under 2015 fått 2 guldsponsorer som skänker 1000 kronor per månad, sammanlagt 12000 kronor per år, som är minimisumman för att vara guld sponsor.

Internationell brottsofferdagen

RAV deltog tyvärr inte under brottsofferdagen den 22 februari 2015.

Anhörighelg 2015

Årets Anhörighelg anordnades i Vadstena på Vadstena Kloster, 19-20 september. Det var totalt 31 anhöriga som deltog under helgen.

Deltagande föreläsare den 19 september var Ulf Hjerppe från BROM och Leslie Öqvist, chef för POSOM-gruppen i Stockholm.

Anhörighelgen är en mycket uppskattad årlig aktivitet för våra anhöriga. Att möta andra anhöriga till våldsdödade ger ett stöd och en förståelse som ingen psykolog eller terapeut kan bistå med. Av ansökta medel om 80 000 kr fick vi endast 35 000 kr från Brottsoffermyndigheten. Detta resulterade i att vissa anhöriga inte kunde medverka då helgen blev alltför kostsam.

Övrigt

RAV har genom styrelseledamöter och medlemmar deltagit vid olika tillfällen där brottsoffer uppmärksammats.

RAV har träffat samtliga partier i Justitiedepartementet för att diskutera vår situation och tagit fram en handlingsplan med förslag på förbättringar för anhöriga till våldsdödade.

RAV har under året haft fyra stycken anhörigträffar i Stockholm.

RAV och dess medlemmar har uppmärksammats i reportage och artiklar, dags- och veckopress samt tv, radio och Brottspodden.

RAV deltog med support och stöd till Gerardo Espejo som cyklade från Luleå till Ystad mellan 1-14 september, för att uppmärksamma brister i brottsofferstöd.

Rav har samarbetat med Gävlepolisen för att ta fram en handlingsplan till förbättringar när överlämnandet av dödsbud till anhöriga meddelas.

RAV har blivit medlem och underorganisation i SAMS.

Rav deltog tillsammans med SAMS under hela Almedalsveckan.

RAV har varit i kontakt med Region Skåne angående samarbete med Malmö stödcentrum och POSOM-grupp. Vi har även haft kontakt med motsvarighet till BOJ i Malmö kommun, som lagt upp vår logga på sin hemsida.

RAV har under året ideellt arbetat 2 200 timmar med åtgärder och kontakter för anhöriga.

RAV har under året upprättat en ny hemsida samt en Facebook sida.

Minnesflaggor över anhöriga har visats under anhörighelgen och vid föreläsningar.

Styrelsemedlemmar som slutat under året

Ingen har avgått. En suppleant har på grund av sin hälsa ej kunnat medverka under större delen av året.

Antal medlemmar

Den 31 december 2015 så hade RAV 257 betalande medlemmar.

RAV har under 2015 fått 37 nya medlemmar

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper mm

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Intäkter

Bidrag redovisas alltid under det år de erhållits.