Verksamhetsberättelse 2016


Styrelsen

Styrelsen har under året utgjorts av följande personer:

Ewa-Britt Gabrielsen Språkrör
Marie Johansson Språkrör
Roland Jangestig Kassör och Ledamot
Jeanette Persson West Ledamot
Birgit Elonen Ledamot
Susanne Klatzkov Ledamot
Carina Molin Ledamot
Jessica Karlsson Suppleant
Jennie Brangelid Suppleant

Årsstämman hölls den 20 mars 2016 i Stockholm, där 24 medlemmar deltog.

Styrelsemöten
Under 2016 har RAV genomfört 10 protokollförda styrelsemöten samt en dags verksamhetsplanering den 29 oktober i Stockholm.

Föreläsningar
Styrelseledamöter och medlemmar i RAV har under året hållit föreläsning i skolor, organisationer och företag i olika delar av landet.

Presentationsmaterial
Under året har RAV tagit fram informationsmaterial i form av vykort, visitkort, informationsblad och ett stort antal foldrar. Materialet har därefter överlämnats till bland annat polisen, akutmottagningar, socialkontor (kommuner), brottsofferjourer (BOJ) och begravningsfirmor i syfte att delas ut till anhöriga till våldsdödade. Vidare har Rikspolisstyrelsen och ett antal andra polisdistrikt fått materialet digitalt.

RAV har inköpt tre nya roll-up samt har bärkassar trycks upp till nya medlemmar och föreläsare.

Donationer och bidrag
Under året har RAV fått donationer från flera företag och organisationer samt ett antal sponsorer. RAV har under 2016 fått 2 guldsponsorer som skänker 1 000 kronor per månad, sammanlagt 12 000 kronor per år, som är minimisumman för att vara guldsponsor.

Internationella brottsofferdagen
RAV var inbjuden av Tryggare Sverige och deltog under brottsofferdagen den 22 februari 2016, på Norra Latin i Stockholm.

Anhörighelg 2016
Årets Anhörighelg anordnades i Göteborg, på Stenugnssundsbadet 24-25 september. Det var totalt 28 anhöriga som deltog under helgen. Föreläsare var den 24 september Bobby Stankovic som blev skadad, men överlevde, Backabranden (Diskoteksbranden) i Göteborg 1998.

Anhörighelgen är en mycket uppskattad årlig aktivitet för våra anhöriga. Att möta andra anhöriga till våldsdödade ger ett stöd och en förståelse som ingen psykolog eller terapeut kan bistå med. Av ansökta medel om 101 000 kr fick vi endast 25 000 kr från Brottsoffermyndigheten. Detta resulterade i att vissa anhöriga inte kunde medverka då helgen blev alltför kostsam.

Övrigt
RAV har genom styrelseledamöter och medlemmar deltagit vid olika tillfällen där brottsoffer uppmärksammats.

RAV har under året haft fyra stycken anhörigträffar vardera i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle.

RAV har genomfört två vän-/kompisträffar i Stockholm.

RAV och dess medlemmar har uppmärksammats i reportage och artiklar, dags- och veckopress samt tv, radio och en film gjord av Samhällsmagasinet – I våldets skugga.

RAV anordnade manifestation i Gävle den 3 september för Cykelstödet. Manifestationen genomfördes till stöd för Gerardo Espejos fortsatta arbete för ett bättre stöd till brottsoffer. Gerardo cyklade från Luleå till Ystad mellan 1-14 september 2015, för att uppmärksamma brister i brottsofferstöd.

RAV har samarbetat med Gävlepolisen och Jan Myleus, ansvarig för trygghetsfrågor i Gävle Kommun, för att ta fram en handlingsplan till förbättringar med allt från överlämnandet av dödsbud till anhörigas behov av stöd den närmaste tiden efter.

RAV har deltagit med två ledamöter på möten och utbildningar som underorganisation i SAMS.

Rav deltog tillsammans med SAMS under hela Almedalsveckan.

RAV har varit i kontakt med Region Skåne via möten med brottssamordnare inom polisen, Socialtjänsten och präster & diakoner i Malmö.

RAV har tagit fram och delat ut ett nummer av medlemstidningen Omtanke.

RAV har under året ideellt arbetat 2 450 timmar med åtgärder och kontakter för anhöriga.

RAV har under 2016 utvecklat sin hemsida och Facebook-sida, som ökat med 1940 följare.

Minnesflaggor över anhöriga har visats under anhörighelgen och vid föreläsningar.

Styrelsemedlemmar som slutat under året
Tre ledamöter/suppleanter avgick på egen begäran på grund av sin hälsa och tidsbrist.

Antal medlemmar
Den 31 december 2016 så hade RAV 152 anhörigmedlemmar och 90 stödmedlemmar sammanlagt 242 betalande medlemmar. RAV har under 2016 fått 28 nya medlemmar.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Intäkter
Bidrag redovisas alltid under det år de erhållits.

Ewa-Britt Gabrielsen                      Marie Johansson
Språkrör                                        Språkrör

Roland Jangestig
Kassör

Thomas Öberg
Advokat