Verksamhetsplan 2018

Vision-mål-indikatorer-rutiner (arbetas fram under 2017)

1. Vision 2025

GENOM GOD INFORMATIONSSPRIDNING VERKAR RAV FÖR ATT STÄRKA ANHÖRIGAS STÖD I SAMHÄLLET SAMT HJÄLPA MÄNNISKOR I SORG

2. Mål

a) Påverka politiker om anhörigas negativa situation i samhället.

- Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier, över 4 procent, vart annat år.

b) Skapa opinion i samhället.

- Indikator: Öka antal följare med 1 500 st per år på facebook.

- Indikator: Öka antalet följare med 100 st per år på Instagram.

c) Anordna träffar för anhöriga och vänner/syskon.

- Indikator: 4 anhörigträffar per år i Göteborg, Stockholm och Gävle.

- Indikator: 2 vän- och syskonträffar per år i Göteborg, Stockholm och Gävle.

d) Öka antal medlemmar i RAV.

- Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar med 10 personer per år.

- Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20 personer per år.

- Indikator: Årligen mäta nöjdheten på anhörighelgen som ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala.

Återkoppling till målen följs upp vid varje kvartal på styrelsemöten. Viktigt att ansvariga för träffarna dokumenterar antal deltagare på anhörig-, samt vän- och syskonträffar. Uppgifterna läggs in i Trello.

3. Verksamhetsplan 2017-2018

a) Utveckla samarbetet mellan RAV, polis, sjukvård m.fl. Vi bokar in möten med polismyndigheten och socialstyrelsen och presenterar en handlingsplan.

Gävle – Ewa-Britt

b) Arbeta med att träffa och påverka politiska partier över 4 procent.

Ewa-Britt bokar politiker och genomför mötena med Roland och Carina.

c) Medverka i små och stora filminslag på i mediala forum, FB och Instagram där vi medlemmar kort presenterar våra livsöden. Även andra former av små nyhetsinslag.

d) Arbeta med FaceBook och Instagram, där ambitionen är att försöka lägga in minst två inlägg i veckan. Carina och Annelie ansvar för FB. Susanne sköter Instagram och lägger upp främst bilder och kortare texter med varierande intervall.

e) RAV:s träffar. Vi anordnar även träffar vid behov och önskemål.

Anhörigträffar: 4 mars, 6 maj, 2 september och 4 november 2018 (kl 12-16).

Kompis- och syskonträffar: 22 april och 21 oktober 2018 (kl 12-15).

Årsmöte: 11 februari 2018, kl 14-16. Även kris- och traumautbildning för medlemmar, kl 10-13. Gemensam lunch.

Anhörighelgen: 21-23 september 2018.

Brottsofferdagen 22 februari 2018.

Kris- och traumautbildning för styrelsen 27 januari 2018, kl 10-15.

Verksamhetsplanering 28 oktober 2018, kl 11-16.

f) RAV arbetar med att utveckla en ungdomssektion, som representerar vänner och syskon. Carina har inlett detta arbete som fortsätter framledes.

g) Värva sponsorer. Gäller hela styrelsen.

h) En gång per år så lanseras tidningen Omtanke för RAV:s medlemmar, sponsorer samt extra upplagor för att dela ut, ca 700 ex. Ewa-Britt är ansvarig.

i) Fortlöpande informera våra medlemmar på RAV medlemmar om styrelsen arbete.

4. Budgetplanering

Prioriterade områden 2018 (eget kapital från 2017, 155 000 kr): Ca 79 900 kr utgör intäkter såsom medlemsavgifter och sponsorpengar och bidrag utgör 65 000 kr. Totalt 140 900 kr. Anhörighelgens budget avgörs beroende på bidrag/stöd. Budgetens planerade underskott om 86 600 kr tas från RAV:s innestående medel.

- Brottsofferdagen: 45 tkr

- BROM, brottsofferveckan – 5 000 kr

- Omtanke: 20 tkr

- Marknadsföring FB: 20 tkr

- Anhörighelgen: 40 tkr

- Resor: 10 tkr

- Anhörigträffar: 5 tkr

- Hemsidan: 5 tkr

- 90-konto – 6 000 kr

- Bas- och utbildningspaket för RAV:s medlemmar – 60 tkr

- Visma – 1 500 kr

- Revisor – 10 000

Total kostnad: 227 500 kr

5. Ansvar och roller

- Språkrör: ordförandeskap (och allt det inkl), RAV:s ansikte utåt, kommunikatör, ytterst beslutsfattande, högt deltagande samt närvaro.

- Ledamöter/suppleanter: högt deltagande, närvaro, varje styrelsedeltagare ska kopplas till ett/flera mål. Var och en ansvarar för att dokumentera sitt arbete som läggs in i Outlook (via Sussi) samt sammanställs vid verksamhetsberättelsen.