Årsmötesprotokoll 2018

PROTOKOLL VID ÅRSMÖTET SÖNDAGEN 11 februari 2018

Kl: 14.00 - 16.00

 1. Närvaro och upprättande av röstlängd

Britt-Marie Selinder, Bertil Selinder, Roland Jangestig, Ewa-Britt Gabrielsen, Britt Ekström, Lena Johansson, Kerstin Hartwig, Annelie Gustafsson, Maj Gustafsson, Carina Molin, Sussi Klatzkow, Camilla Elfving, Leena Marandi, Caroline Gustafsson, Anders Westling, Helene Svenssin, Johan Lundberg, Erika Selinder och Magnus Ljung.

 1. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ja

 1. Fastställande av dagordning

Godkändes

 1. Val av ordförande för stämman

Carina Molin valdes

 1. Val av sekreterare för stämman

Caroline Gustafsson valdes

 1. Val av två justerare och två rösträknare

Roland Jangestig och Erika Selinder valdes 

 1. Verksamhetsberättelse

Lästes upp och godkändes 

 1. Resultat och balansräkning

Lästes upp och godkändes

 1. Revisorns berättelse

Godkändes

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Ja 

 1. Fastställande av medlemsavgiften

Medlemsavgiften kvarstår på 300kr för familj och för enskild medlem. 

 1. Val av styrelse  

     Styrelsen väljs som valberedningen föreslagit. 

Två  ledamöter sittande till 2019  - Roland Jangestig och Sussi Klatzkow

Fem ledamöter väljs på två år till 2020 – Carina Molin, Caroline Gustafsson, Magnus Ljung och Ewa-Britt Gabrielsen 

En suppleant vald på ett år till 2019 – Annelie Gustafsson

 1. Val av revisor som väljs för en tid av ett år

    Mats Lindblom – GefleRevisorerna AB

 1. Val av revisorssuppleant som väljs på en tid av ett år

   Teresia Östmark - GefleRevisorerna AB

 1. Valberedningen skall bestå av två personer valda för en tid på ett åroch en person på två år, varav en är sammankallande

   Johan Lundberg vald på ett år och är även sammankallande. 

   Hoda Khaskie vald på två år.

 1. Förslag från styrelsen
 • Stadgar ändring

Paragraf 6 har fått ett nytt stycke för att förtydliga styrelsens arbete. 

Det har även tillkommit två paragrafer: 

Paragraf 13 om rösträtt som också ett stycke som för att tydliggöra.

Paragraf 15 om uteslutning beskriver etik och moral på sociala medier. 

Ändringarna godkändes. 

 1. Motioner, skall vara inlämnade senast två veckorföre stämman

Inga motioner har lämnats in. 

 1. Övriga frågor
 • Det föreslagna arbetet med VärldensChans AB  Lotteri som stödjer ideella föreningar. Detta samarbete medför inga utgifter för RAV. 
 • För lättaresamarbete med sponsorer kommer RAV ansöka om ett 90-konto.

Mötet avslutas