Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll från Årsmöte, Söndagen den 26 Mars 2017 Radisson Blu, Royal Viking Stockholm

1. Närvaro och upprättande av röstlängd

Bifogas

2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ja

3. Fastställande av dagordning

Godkändes

4. Val av ordförande för stämman

Carina Molin valdes

5. Val av sekreterare för stämman

Roland Jangestig valdes

6. Val av två justerare och tillika rösträknare

Caroline Gustafsson och Jeanette West Valdes

7. Verksamhetsberättelse

Lästes upp och godkändes

8. Resultat- och balansräkning

Lästes upp och godkändes

9. Revisorernas berättelse

Godkändes

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Besvarades med Ja

11. Fastställande av medlemsavgift

Förslag på att medlemsavgiften skall ökas till 300 kr för alla medlemmar även familjer förslagets godtogs efter omröstning och lottning

12. Val av styrelse

Ewa-Britt Gabrielsen

Carina Molin

Jeanette West

Birgit Elonen

Sittande till 2018

Sussane Klaskow

Roland Jangestig

Marie Johansson

Valdes på 2 år

Jennie Brangelid

Annelie Gustafsson

Valdes som suppleanter på 1 år

13. Val av en revisor som väljs för en tid av 1 år

Tomas Öberg valdes

14. Valberedningen skall bestå av två personer valda för en tid av 1 år och en för en tid av 2 år, varav en är sammankallande

Johan Bärsing på 2 år och Johanna felt på 1 år Johan valdes som sammankallande

15. Förslag från styrelsen

Inga

16. Motioner, skall vara inlämnade senast en vecka före stämman

Inga inlämnade

17. Övriga frågor

Förslag på Stadgeändringar att punkt 16 i dagordningen skall det stå att motioner skall vara inlämnade två veckor innan årsmöte. Förslaget godtogs

Vid protokollet

Roland Jangestig

Justerare                              Justerare

Jeanette West                      Caroline Gustafsson