Årsmötesprotokoll 2016

 

 

Protokollfrån Årsmöte Söndagen den 20 Mars 2016 i Stockholm

1. Närvaro och upprättande av röstlängd Bifogas

2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ja

3. Fastställande av dagordning

Godkändes

4. Val av ordförande för stämman

Ewa-Britt Gabrielsen valdes

5. Val av sekreterare för stämman

Roland Jangestig valdes

6. Val av två justerare och tillika rösträknare

Carina Molin och Marie Holmgren Valdes

7. Verksamhetsberättelse

Lästes upp och godkändes

8. Resultat- och balansräkning

Lästes upp och godkändes

9. Revisorernas berättelse

Uppläst

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Besvarades med Ja

11. Fastställande av medlemsavgift

Inga ändringar

12. Val av styrelse

Ewa-Britt Gabrielsen

Carina Molin

Jeanette West

Birgit Elonen

Valdes på 2 år

Sussane Klaskow ersätter Malin Öhrn

Valdes på 1 år

Jennie Brangelid

Jessica Karlsson

Valdes som suppleanter på 1 år

Roland Jangestig

Marie Johansson

Sitter kvar ytterligare 1 år

13. Val av en revisor som väljs för en tid av 1 år

Tomas Öberg valdes

14. Valberedningen skall bestå av två personer valda för en tid av 1 år och en för en tid av 2 år, varav en är sammankallande

Kerstin Hartwig sammankallande på 2 år Britt Ekstöm 1 år

15. Förslag från styrelsen

Utöka med en till firmatecknare från två till tre Godkändes

Roland Jangestig

Ewa-Britt Gabrielsen

Carina Molin

16. Motioner, skall vara inlämnade senast en vecka före stämman

Inga inlämnade

17. Övriga frågor

Lägga upp verksamhetsplan på hemsidan

Skicka påminnelse till de som inte betalt medlemsavgiften

Förslag på Stadgeändringar från styrelsen godkändes

Vid protokollet

Roland Jangestig

Justerare

Carina Molin Marien Holmgren