Årsmötesprotokoll 2015

 

 

Protokoll från RAV:s årsmöte 2015 (Göteborg 21 mars kl. 13.00)

1. Årsmötets öppnande Ewa-Britt Gabrielsen och Marie Johansson öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordningen Besvarades ja

3. Upprop och fastställande av röstlängd 11 medlemmar var närvarande. Roland Jangestig, Eva Jangestig, Mikaela Wallin, Malin Öhrn, Severyn Goldman, Jeanette West, Britt Ekström, Renée Lindwall, Arja Kalvas, Marie Johansson, Ewa-Britt Gabrielsen

4. Frågan om årsmötet utlystes i tid Besvarades med ja.

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Ewa-Britt Gabrielsen valdes till ordförande och Marie Johansson till sekreterare

6. Val av protokolljusterare Malin Öhrn och Renée Lindwall valdes

7. Genomgång av verksamhetsberättelsen Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och den godkändes av mötet

8. Genomgång av resultat och balansräkning Kassören gick igenom resultatet

9. Genomgång av revisionsberättelsen Revisorn har godkänt ekonomin

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Besvarades med ja

11. Revidering av stadgar för RAV Stadgarna ändras från 2016. Alla ledamöter väljs på 2 år. Suppleanter väljs på 1 år. 4 ledamöter ena året och 3 ledamöter året därpå.

12. Val av två språkrör för år 2015 Ewa-Britt Gabrielsen sitter ett år till.

Marie Johansson väljs för två år

13. Val av fem ledamöter (tre väljs på två år och två väljs på ett år) Roland Jangestig 2 år: Ledamot och kassör Malin Öhrn 2 år: Ledamot Birgit Elonen 2 år: Ledamot (Ett år kvar) Carina Molin 1 år: Ledamot Jeanette West 1 år: Ledamot

14. Val av suppleanter (en väljs på två år och en väljs på ett år) Renée Lindwall 1 år: Suppleant Anna Pers 2 år: Suppleant

15. Val av revisor för 2015 Fredrik Nilsson KPMG

16. Val av firmatecknare Ewa-Britt Gabrielsson och Roland Jangestig

17. Val av valberedning för 2015 (två personer varav en är sammankallande) Britt Ekström och Kerstin Hartwig

18. Fastställande av medlemsavgift Summan står fast. 200 kr för enskild, 300 kr för familj

19. Övriga frågor Om vi inte får pengar från BROM för 2015 års Anhörighelg föreslås att alla får betala 1 000 kr/pp. Då ingår 1 övernattning inkl frukost, 1 tvårätters middag och 2 luncher. Vi kommer att vara på Vadstena Klosterhotell där Marie förhandlat fram ett bra pris. Den kommer att infalla lör-sön 19-20 sept.

Gör utskick via mail istället för post till våra medlemmar för att spara pengar. Vi har frågat våra medlemmar om det förut, men endast 7 av 100 st svarade på det. Men mail borde kunna skickas till styrelsen. Hanteringen blir lite mer komplicerad vid utskick för att reda ut vilka som vill ha mail och vilka som vill ha post. Vi fortsätter med post så länge, förutom till styrelsen.