Årsmötesprotokoll 2014

1. Årsmötets öppnande
Ewa-Britt Gabrielsen och Marie Johansson öppnade mötet

2. Godkännande av dagordning
Besvarades ja

3. Upprop och fastställande av röstlängd

12 st medlemmar var närvarande lista bifogas

4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
Besvarades med ja

5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Ewa-Britt Gabrielsen valdes till ordförande och Roland Jangestig till Sekreterare

6. Val av två protokolljusterare
Malin Öhrn och Birgit Elonen valdes

7. Genomgång av verksamhetsberättelsen
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och den godkändes av mötet

8. Genomgång av resultat och balansräkning
Kassören gick igenom resultatet

9. Genomgång av revisionsberättelsen
Revisorn har godkänt ekonomin

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Besvarades med Ja

11. Revidering av stadgar för RAV
Inga ändringar

12. Val av två Språkrör för år 2014
Ewa-Britt Gabrielsen valdes på två år Marie Johansson sitter kvar 1 år

13. Val av fem styrelseledamöter (tre väljs på två år och två väljs på ett år)
Birgit Elonen och Janette Person West valdes på 1 år Övriga Roland Jangestig , Malin Öhrn och Rafael Kalicinski sitter kvar på 1 år

14. Val av två suppleanter (en väljs på två år och en väljs för ett år )
Reene Lindvall valdes på 1 år Jörgen Eriksson sitter kvar 1 år

15. Val av en revisor för 2014
Fredrik Nilsson valdes

16. Val av firmatecknare
Ewa-Britt Gabrielsen och Roland Jangestig valdes

17. Val av valberedning för 2014(två personer varav en är sammankallande)
Sittande Kerstin Hartwig som sammankallande

18. Fastställande av medlemsavgift
Inga ändringar

19. Övriga frågor
Fråga om flaggmått togs upp till diskussion

20. Mötets avslutande

Vid protokollet
Roland Jangestig Birgit Elonen Malin Öhrn