Årsmötesprotokoll 2013

 
Protokoll från RAV:s årsmöte 2013 (Arboga 23 mars kl. 13.00)

1. Årsmötets öppnande av Ewa-Britt Gabrielsen

2. Dagordningen godkännandes med en ändring på punkt 12 där vi skall välja sex styrelseledamöter

3. Upprop och fastställande av röstlängd
Britt Ekström
Kerstin Hartwig
Ewa-Britt Gabrielsen
Roland Jangestig
Rafael Kalicinski
Emma Jangestig
Linda Liss
Marie Johansson
Malin Öhrn

4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning

Frågan besvarades med Ja

5. Till ordförande valdes Ewa-Britt och sekreterare Roland

6. Till protokolljusterare valdes Malin Öhrn och Marie Johansson

7. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes

8. Genomgång av resultat och balansräkning godkändes

9. Genomgång av revisionsberättelsen godkändes

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ett Ja

11. Revidering av stadgar för RAV Inga just nu

12. Val av fem styrelseledamöter (tre väljs på två år och två väljs på ett år)

Ewa-Britt Gabrielsen valdes på 1 år

Marie Johansson valdes på 2 år

Roland Jangestig valdes på 2 år

Malin Öhrn valdes på 2 år

Rafel Kalicinski valdes på 1 år

En vakant plats på 1 år lämnades öppen

13. Val av tre suppleanter (två väljs på två år och en väljs för ett år)

Jörgen Eriksson valdes på 2 år

Rene Lindwall valdes på 1 år

Gunilla Öberg valdes på 2 år

14. Val av en revisor för 2013

Fredrik Nilsson valdes till Revisor och Eric Iancovici valdes till Webmaster

15. Val av firmatecknare

Ewa-Britt Gabrielsen och Roland Jangestig valdes

16. Val av valberedning för 2013(två personer varav en är sammankallande)

Kerstin Hartwig och Britt Ekström valdes och Kerstin som sammankallande

17. Fastställande av medlemsavgift

Nuvarande avgift behölls

200 kr enskild medlem

300 kr familj

500 kr förening

2000 kr företag

18. Övriga frågor

Beslut togs om att undersöka möjligheterna att starta en Fond för ekonomisk hjälp till anhöriga medlemmar

19. Mötets avslutande

Ewa-Britt tackade för ett bra årsmöte

Vid protokollet

Roland Jangestig

Justerare                       Justerare

Malin Öhrn                     Marie Johansson